image

Librat e fundit

DYZET NET II
Metin Izeti
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
KRYQËZATAT NË SYRIN E ARABËVE
Amin Maaluf
Autori duke përdorur edhe aftësinë e tij artistike, i ka përshkruar luftërat e...
RIJADU’S - SALIHIN
Imam Neveviu
Një nga përmbledhjet më të lexuara dhe më praktike të haditheve të Pejgamberit a.s. të...
PREJ DYSHIMIT DERI NË BESIM
Mustafa Mahmud
Një udhëpërshkrim ezoterik i shpëtimit prej kuçedrës së skepsit drejt gurrave të...
TË HUAJT
Ukle Irsan
Një dramë prekëse nga historia palestineze, e shprehur me qëllim që të shërbejë si...
ISLAMI DHE PERËNDIMI
Ibrahim Kallën
Një libër i shkëlqyeshëm për marrëdhëniet midis Islamit dhe Perëndimit, si dhe për...
POEZI PËR REZISTENCË DHE LIRI
Mahmud Dervish
Përmbledhje e poezisë palestineze të rezistencës në shërbim të atdhedashurisë nga pena...
IDENTITETI ISLAM I EUROPËS
Ferid Muhiq
Shqyrtim i thellë dhe shtigje të jashtëzakonshme për kuptimin e drejtë të historisë,...
E NESËRMJA DJE DHE SOT
Nuredin Nazarko
Një rrëfim interesant që shënon një aludim të qartë: për ta njohur të nesërmen tonë...
BIOGRAFIA E PEJGAMBERIT A.S.
Ibni Hisham
Një përmbajtje sa e veçantë aq edhe e rëndësishme për të mësuar diç më tepër për jetën...
ПАТОТ КОН МЕКА
Muhammed Asad
Патепис полн со историска филозофија и културна антропологија на еден подоцнa...
BALKAN TÜRKLÜĞÜ
Yusuf Hamzaoğlu
Yusuf Hamzaoğlu’nun üç ciltten oluşan kitabı tarihi evraklar vasıtasıyla Balkanlarda...
QETËSI E SATIRIZUAR
Maide Bardhi
Përmbledhje poezish satirike që e ironizojnë dukshmërinë dhe prehen në urtësinë dhe...
NJË INTERPRETIM SOCIOLOGJIK  I RELIGJIONIT DHE ISLAMIT
Ali Pajaziti
Një shqyrtim shkencor i sociologjisë së fesë për interpretim bashkëkohor të Islamit, i...
DIALOGU ME MIKUN ATEIST
Mustafa Mahmud
Përmbledhje apologjetike e argumenteve kur’anore, e shprehur nëpërmjet dialogut të...
BAZAT E ETIKËS ISLAME - AHLAKU
Nexhat Ibrahimi
Doracak për parimet themelore të etikës islame, të paraqitura në trajtë analitike dhe...
KONTRIBUTI I SHQIPTARËVE NË DITURITË ISLAME
Hasan Kaleshi
Vepra ofron një lëndë shumë të rëndësishme për kontributin e shqiptarëve në dituritë...
E KUJT ËSHTË KJO KULTURË
Milazim Krasniqi
Përmbledhje e artikujve të autorit për artet dhe kulturën shqiptare, me dëshirë për të...
THELLËSITË E IMAGJINATËS
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi
Një roman interesant dhe një rrëfim edhe më interesant rreth kërkimit të së vërtetës....
FENOMENI I ARTIT
Alija Izetbegoviq
Fenomeni i artit nuk është një libër i shkruar më vete, por një prej kapitujve me të...
DYZET NET
Metin Izeti
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
ÇFARË ËSHTË SUFIZMI?
Martin Lings
Shqyrtim i shkurtër por përmbledhës për trashëgiminë shpirtërore sufike të Islamit me...
MANASTIRLI ISMAIL HAKKI  VE TELHÎSU’L - KELÂM ESERI
Sulejman Baki
Manastırlı İsmail Hakkı’nın hayatı ve “Telhisu’l - kelam” alanında ki eserlerine dair...
КУР’АН  - Превод Хасан Џило
Hasan Xhilo
Превод на Кур'анот на македонски јазик.
MENAXHIMI I NAMAZIT
Ahmed Bessam es-Sai
Vepër e shkruar me elokuencë, që bën përpjekje për rizbulim të namazit si koncept...
FUQIA E BESIMIT  PËRSOSmëRI E SHPIRTIT
Ismet Shehibrahimoviq
Përmbledhje e temave të shkruara në trajtë esesh për ndërtimin e personalitetit të...
LETRAT E MUHAMMEDIT A.S
Sulltan Ahmed Kureshi
Libri ngërthen letërkëmbimin, dispozitat ligjore, marrëveshjet dhe vendimet e...
LUTJET E JETËS
Nga kurani dhe hadithi Ymer Musa
Libër xhepi me lutje të nevojshme për çdo njeri nga Kur’ani, hadithet dhe praktika e...
EDUKATA FETARE E MORALE
Haki Sharrofi
Doracak praktik për të njohur bazat e besimit dhe praktikës fetare islame.
DJALI HALLALL
Dhulkarnejn Vardar
Libër që tregon mënyrën e brumosjes me edukatë të fëmijës. Libri ka bërë jehonë të...
NË RRUGËN E NGUSHËLLIMIT DHE TË SHPRESËS
Munir Gavrankapetanoviq
Libër ngushëllues për tejkalimin e dhimbjeve dhe vuajtjeve shpirtërore nëpërmjet...
MUHAMMEDI a.s.
Martin Lings
Një qasje shpirtërore dhe me metoda perëndimore ndaj figurës së Pejgamberit a.s. e bën...
HYRJE NË ISLAM
Muhammed Hamidullah
Një nga librat më koncizë dhe më të qartë për njohuritë themelore mbi Islamin, i cili...
RES SOCIETATIS
Ali Pajaziti
Res Societatis paraqet një përmbledhje të njësive kërkimore cilësore dhe sasiore, që...
GAVE
Şemseddin Sami
Şemseddin Sâmi bu dramayı 1876 yılında kaleme almıştır. Müellif, görünüşe göre,...
ШТО Е СУФИЗАМ?
Martin Lings
“What is Sufism?” in Macedonian is a short but synthetic examination of the Sufi...
40 thënie  mbi Ramazanin, Kur'anin dhe agjërimin
Ismail Bardhi
40 thënie mbi Ramazanin, Kuranin dhe agjërimin
KUR’ANI
Nga arabishtja: Myfti Salih Ferhat Hoxha
Një përpjekje e mrekullueshme për të sjellë një përkthim më ndryshe të Kur’anit, gjë e...
AMANET RAMAZANI
Ismail Bardhi
Autori në këtë vepër na shpjegon se agjërimi është mundësi që të përjetohet një liri...
NË FILLIM ISHTE VETËM DASHURIA
Metin Izeti
Artikuj dhe shkrime të zgjedhura për fenë, filozofinë, artin dhe përpjekje për të...
HYRJE NË BAZAT E BESIMIT ISLAM
Nexhat Ibrahimi
Vepra që gjendet para lexuesit gjithsesi do të depërtojë deri tek ai dhe do ta...
ISLAMI DHE PERËNDIMI
M.T. Princi i Uellsit
Një pasqyrë reale për lidhjet mdisi Islamit dhe Perëndimit nga një ligjëratë e mbajtur...
ORIGJINAT  LINDORE TË  QYTETËRIMIT PERËNDIMOR
John M. Hobson
Një libër i rëndësishëm i sociologjisë krahasuese dhe historike. Një polemikë e...
HAJJ IBN JAKDHAN
Ibn Sina & Ibn Tufejl
Një vepër që pati ndikim të madh jo vetëm në botën lindore, por edhe në atë...
VITET E URITHIT
Kim Mehmeti
Burgosja e mendimeve dhe botëkuptimi i vrimave jetësore janë shprehur nëpërmjet...
RRUGA PËR NË SHTËPINË  E SHPËTIMIT
Milazim Krasniqi
Një libër me një përmbajtje shumë interesante, me tregim të shkurta, por shumë...
DOKTORI OFMËDHEMB
Kornej Çukovski
Libërth shembull i dashurisë dhe mirëkuptimit si zbukuruese të jetës.
KUSH I THEU IDHUJT
Ebu’l - Hasan en-Nedevi
Rrëfim i këndshëm dhe tërheqës për thyerjen e idhujve nga Ibrahimi a.s.

Lajmet e fundit

Libra online falas